web creation software

Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Coronasteun voor Willebroekse socio-culturele verenigingen

De gemeenteraad keurde afgelopen dinsdag enkele maatregelen goed om de Willebroekse socio-culturele verenigingen te ondersteunen. Bij de heropstart na de moeilijke coronamaanden kunnen ze een beroep doen op enkele extra subsidies.

"Het participatietraject waarmee we onze gemeente na de coronacrisis opnieuw willen lanceren en dat we De 12 werken van Willebroek hebben gedoopt, is nog volop aan de gang. Binnenkort leggen we onze inwoners opnieuw enkele keuzes voor. We zijn er ons echter ook van bewust dat er voor sommige steunmaatregelen geen tijd te verliezen is. Daarom namen we het vanuit het college van burgemeester en schepenen enkele initiatieven om onze verenigingen financieel te ondersteunen. Op deze manier willen we hen een duwtje in de rug geven om zo met de hulp van de gemeente de samenleving op een veilige manier weer op gang te trekken”, vertelt schepen Maaike Bradt.

Een overzicht van de subsidies waar de verenigingen op kunnen rekenen:

• Alle erkende en gesubsidieerde verenigingen krijgen een opstartsubsidie om hun werking coronaproof te maken. Hiermee kunnen ze zeep, ontsmettingsmiddelen, mondmaskers ... aankopen. Deze subsidie wordt automatisch uitgekeerd in de loop van de maand juli.

• Verenigingen die op kamp gaan kunnen een aanvraag indienen voor een extra kampsubsidie. Die moet het mee mogelijk maken om het kampgebeuren volgens de geldende richtlijnen te laten verlopen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 500 euro per bubbel van 50 personen voor een periode van tien dagen.

• Verenigingen die deze zomer bovenop hun reguliere activiteiten een extra jeugdaanbod organiseren dat voldoet aan een aantal spelregels, kunnen hiervoor een extra impulssubsidie krijgen van maximaal 1500 euro per bubbel van 50 personen voor 5 dagen.

Voor meer informatie over de subsidies en de bijhorende subsidiereglementen kan je terecht bij de dienst Vrije tijd van de gemeente Willebroek (vrijetijd@willebroek.be, 03 866 92 31).

De 12 werken van Willebroek: inwoners denken mee na over gemeentelijke steunmaatregelen na de coronacrisis 

De gemeente Willebroek lanceerde op 27 mei het participatieproject ‘De 12 werken van Willebroek’. Via een digitaal platform kunnen inwoners voorstellen indienen om onze gemeente na de coronacrisis samen weer op te starten. De gemeente Willebroek trekt 1 miljoen uit voor deze herstelmaatregelen.

De gemeente wil deze investeringen niet overhaast doen. “Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden om uit dit dal te klauteren”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “Samen met de inwoners zullen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen om Willebroek weer op te starten na de coronacrisis.”

Iedereen krijgt de kans om suggesties te doen of te reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering op 12werken.willebroek.be. Voorlopig mikt de gemeente op twaalf concrete maatregelen, of de 12 werken van Willebroek.

Omdat niet iedereen digitaal actief is, ontvangt ieder Willebroeks gezin ook een postkaart. Ook daar kunnen inwoners hun suggesties kwijt, om die vervolgens gratis terug te sturen.

Voorstellen indienen

Het participatieproject zal uit drie grote fases bestaan. In een eerste fase kunnen inwoners voorstellen indienen in drie grote luiken: lokale economie, welzijn en vrijetijd. Inwoners kunnen ook reageren op de voorstellen van anderen.

Tegelijkertijd verspreidt de gemeente een impactbevraging bij verenigingen en buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te kunnen brengen.

Weloverwogen selectie

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt tussen 21 en 30 juni alle ingediende voorstellen en maakt een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

In de derde fase kunnen inwoners aangeven welke van de geselecteerde herstelmaatregelen zij steunen binnen de drie luiken. Deze fase zal in juli plaatsvinden. Per luik (sociaal, economisch en vrijetijd) kunnen inwoners de ideeën die zij nodig vinden selecteren, met daaraan een bepaald budget gekoppeld. Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen. 

Dringende maatregelen 

Een aantal noodzakelijke en dringende maatregelen werden al genomen door het gemeentebestuur. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren werd opgeschort tot eind juni. Voor het jaar 2020 voeren we een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1.600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt.

Willebroek bestelde een gratis mondmasker voor iedere Willebroekenaar. De gemeente ondersteunde de lancering van de #samentegencorona-cadeaubon en zorgt voor 10% extra koopkracht bovenop elke cadeaubon. Er werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal voor personeel, klanten en patiënten van onze gemeentediensten, we zorgden voor communicatiemateriaal over de veiligheidsmaatregelen en namen aangepaste verkeersmaatregelen om het veilig winkelhieren te kunnen verzekeren. 

Willebroek: aangepaste verkeersmaatregelen maken veilig winkelen mogelijk

Het gemeentebestuur van Willebroek voorziet een hele reeks aanpassingen aan de verkeerssituatie in het centrum van de gemeente. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat ook op het openbaar domein een veilige afstand kan gegarandeerd worden.

Wanneer maandag de winkels weer opengaan, wil de gemeente alles in het werk stellen dat dit ook op het openbaar domein op een veilige manier kan gebeuren. “We willen onze voetgangers meer ruimte geven zodat iedereen zich steeds aan de opgelegde anderhalve meter afstand kan houden. Ook het gebruik van de fiets zal aangemoedigd worden”, stelt burgemeester Eddy Bevers.

Meer plaats voor voetgangers

De voetpaden in de August Van Landeghemstraat worden verbreed. “Er zullen enkele parkeerplaatsen verdwijnen om de voetgangers meer ruimte te geven. In de August Van Landeghemstraat, maar ook in de Overwinningsstraat en de Dokter Persoonslaan worden er op de voetpaden wachtzones en looprichtingen voorzien. Zo kunnen voetgangers op veilige afstand van elkaar blijven. Handelaars kunnen geen koopwaar of panelen uitstallen die de doorgang op de stoep hinderen”, zegt schepen van mobiliteit Luc Spiessens.

Voorrang voor fietsers

De gemeente vraagt haar inwoners om te voet of met de fiets te komen winkelen. Schepen Spiessens: “Om dit aan te moedigen maken we van de Overwinningsstraat en de August Van Landeghemstraat een fietsstraat.” In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km/u.

Fietsers kunnen hun tweewieler kwijt in de extra fietsparkings in de August Van Landeghemstraat, op het Louis De Naeyerplein en in de Overwinningsstraat. “We vragen dat ook de bewoners van deze straten gebruik maken van de fietsparkings en hun fiets niet tegen de gevel plaatsen. Zo houden we de voetpaden obstakelvrij”.

Eenrichtingsverkeer

Om doorgaand verkeer te weren en het fietsen aan te moedigen, geldt er voor gemotoriseerd vervoer vanaf maandag eenrichtingsverkeer in de August Van Landeghemstraat. “Van aan de kerk zullen auto’s via de Stationsstraat naar de parking aan de Schoolweg geleid worden. In de andere richting kunnen auto’s via het August Van Landeghemplein tot aan de Stationsstraat rijden en zo eventueel parkeren op het Louis De Naeyerplein”, verduidelijkt schepen Luc Spiessens.

Markering

Tegen maandag zal de nodige signalisatie en markering worden aangebracht zodat de nieuwe situatie voor iedereen duidelijk is. “Het gaat niet alleen om aanduidingen om het wandel-, fiets-, en autoverkeer in goede banen te leiden. We blijven onze inwoners er ook op attent maken dat het uitermate belangrijk is om de basisreflexen te blijven respecteren: afstand houden, regelmatig handen wassen en een mondmasker dragen op drukke plaatsen”, besluit burgemeester Bevers.

Willebroek Winkelhart

Ook ín de Willebroekse handelszaken wordt alles in gereedheid gebracht om het winkelen coronaproof te laten verlopen. “Samen met enkele Willebroekse partners voorzien we vloerstickers die de shoppers attent maken op de fysieke afstand die moet bewaard worden. Affiches maken duidelijk wat er kan en niet kan”, vertelt Wim Jacobs van handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart. “We verdelen deze materialen onder onze leden, maar ook de handelaars die niet zijn aangesloten krijgen hetzelfde pakket. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten er samen door.”

Willebroek helpt inwoners tijdens de coronacrisis
Willebroek Helpt!
Bij het begin van de coronacrisis lanceerde de gemeente Willebroek het platform ‘Willebroek Helpt!’. Enerzijds kunnen inwoners van de gemeente zich via het platform registreren als vrijwilliger om een handje toe te steken, anderzijds kunnen personen die hulp nodig hebben dit via Willebroek Helpt! melden. Medewerkers van de gemeente gaan actief aan de slag om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.
Sinds het platform actief is, hebben al meer dan honderd Willebroekenaars zich aangemeld als vrijwilliger. “Ze stellen zich kandidaat om boodschappen te doen, medicijnen af te halen, de hond uit te laten, te helpen bij de voedselbedeling …,” verduidelijkt burgemeester Eddy Bevers.
Sinds de lancering werden zo’n 50 hulpinterventies geregistreerd. “Vooral senioren maken gebruik van de service”, aldus de burgemeester. “De vele vrijwilligers die zich aanbieden hebben we voorlopig nog niet allemaal moeten inzetten, maar het is fijn om te weten dat we op hen kunnen rekenen wanneer het nodig is. Het stemt mij echt bijzonder tevreden dat opnieuw blijkt wat een warme gemeenschap Willebroek is.”
Telefoonronde
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, ook zij die niet of minder digitaal actief zijn of zelf de eerste stap naar hulp niet durven zetten, startte de gemeente begin april een belactie op. Willebroekse 70-plussers worden door medewerkers van de gemeente opgebeld. Een team van 25 bellers kon intussen meer dan vijftienhonderd Willebroekenaren bereiken.
“We nemen contact op met mensen om te horen hoe het met hen gaat. De meeste mensen kunnen rekenen op hun eigen netwerk. Voor een tiental mensen registreerden we een hulpvraag via Willebroek Helpt!. Natuurlijk duiken er ook vragen op over de maatregelen die naar aanleiding van de coronacrisis werden afgekondigd”, vertelt Omar Salmi van de dienst Samenleven. “Het initiatief van de gemeente wordt uitermate goed onthaald. We merken dat onze inwoners appreciëren dat de gemeente aan hen denkt door contact met hen op te nemen. Het blijft een moeilijke periode waarbij vooral het gebrek aan sociaal contact zwaar weegt.”
Heb je hulp nodig?
Geef een seintje via:
www.willebroek.be/hulpvraag
willebroekhelpt@willebroek.be
03 866 91 25
Wil je je beschikbaar stellen als vrijwilliger?
Schrijf je in via www.willebroek.be/willebroekhelpt
willebroekhelpt@willebroek.be
03 866 91 25

IVAREM HERINNERT BEZOEKERS VAN RECYCLAGEPARKEN AAN CORONA-MAATREGELEN

Mondmaskers verplicht op recyclagepark vanaf 18 mei 2020

Afvalintercommunale IVAREM verplicht alle bezoekers van de recyclageparken om vanaf 18 mei 2020 een mondmasker te dragen. Zo wil IVAREM de gezondheid van alle medewerkers en bezoekers garanderen.

Bij de heropening van de recyclageparken had IVAREM[1] enkele maatregelen opgelegd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en de gezondheid van alle bezoekers en recyclageparkwachters te vrijwaren:

• Kom enkel naar het recyclagepark als het echt noodzakelijk is. 

• Het aantal bezoekers dat tegelijk op het recyclagepark aanwezig is, is beperkt. Zo kan er voldoende afstand gehouden worden.

• Ieder gezin kan maximaal 1 keer per kalenderweek naar het recyclagepark. Zo geven we iedereen de kans om afval te brengen.

• Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee indien dit nodig is om te helpen dragen (vb. bij wasmachine, zetel of matras).

• Sorteer het afval op voorhand goed uit en breng bij voorkeur max. 3 soorten afval. Zo gaat jouw bezoek vlotter en beperken we de wachtrijen.

• Iedereen moet aanschuiven, ook fietsers en voetgangers. Zo kunnen we het aantal bezoekers op het recyclagepark regelen. Je kan op voorhand de wachtrij bekijken via https://www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij. 

“De meeste van deze maatregelen worden gerespecteerd, maar we zien de aandacht wel week na week verslappen, wat niet de bedoeling kan zijn”, zegt Koen Anciaux, voorzitter IVAREM. “We krijgen steeds vaker de melding dat bezoekers de social distancing niet respecteren. Ze komen te vaak te dicht bij de recyclage-parkwachters en andere bezoekers. De Veiligheidsraad beveelt het dragen van mondmaskers sterk aan op plaatsen waar social distancing niet kan gegarandeerd worden. Om de gezondheid van onze medewerkers en die van alle bezoekers te beschermen heeft de raad van bestuur van IVAREM beslist dat iedereen verplicht een mondmasker moet dragen wanneer hij of zij op het recyclagepark is. Het bedekken van neus en mond met een sjaal of bandana is niet toegelaten; die bieden immers niet dezelfde bescherming als een mondmasker. De verplichting gaat in op maandag 18 mei 2020. We vertrouwen er op dat iedere bezoeker zijn verantwoordelijkheid zal opnemen en de nodige voorzorgen neemt.”, verduidelijkt Koen Anciaux. 

IVAREM evalueert haar maatregelen voortdurend. Binnenkort hernemen de Kringwinkels hun activiteiten en ook de textielinzamelaar gaat stilaan weer aan de slag. Vanaf 25 mei 2020 is het weer mogelijk om textiel en herbruikbare goederen naar het recyclagepark te brengen. Asbestcement kan voorlopig nog niet gebracht worden omdat de nodige FFP3-mondmaskers niet beschikbaar zijn. Volg IVAREM op facebook en via www.ivarem.be/corona voor de meest recente info.

Op 7 april 2020 openden de recyclageparken van IVAREM1 weer de deuren. Er kwamen extra maatregelen en beperkingen om de gezondheid van de medewerkers en bezoekers te garanderen. Na 1 week merkt IVAREM echter dat de aandacht voor de maatregelen verslapt.

Bij de heropening van de recyclageparken op 7 april 2020 riep IVAREM op om enkel naar het recyclagepark te komen indien het echt nodig is. Er werden ook enkele beperkingen en maatregelen opgelegd om de gezondheid van de recyclageparkwachters en bezoekers te garanderen. Na 1 week maakt IVAREM een eerste evaluatie.

“We merken dat er bijna evenveel bezoekers komen tijdens de corona-crisis als in de paasvakantie 2019. Dit ondanks het feit dat we oproepen om enkel te komen indien het echt nodig is. Enkel zaterdag was het merkelijk kalmer dan normaal in de paasvakantie. De eerste dagen werden de corona-maatregelen goed opgevolgd. Na een week merken we echter dat de aandacht voor de maatregelen bij een deel van de bezoekers aan het verminderen is. Niet iedereen houdt voldoende afstand van andere bezoekers of de recyclageparkwachters, terwijl dit toch essentieel is”, meldt Koen Anciaux (voorzitter IVAREM).

IVAREM geeft enkele aanbevelingen om het bezoek aan het recyclagepark vlot te laten verlopen. Zo beperken we de wachtrijen.

• Kom alleen naar het recyclagepark als het echt nodig is.

• Bekijk via www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij hoe druk het is op jouw recyclagepark.

• Beperk het aantal afvalfracties en sorteer je afval goed uit voor je vertrekt.

• Textiel, asbestcement en herbruikbare goederen kan je niet brengen naar het recyclagepark.

“We willen nogmaals benadrukken dat ieder gezin maar 1 keer per kalenderweek naar het recyclagepark kan komen. Zo geven we iedereen de kans om afval weg te brengen. Heb geduld, wees hoffelijk en respecteer de hygiënemaatregelen”, besluit Koen Anciaux.

Alle info over de maatregelen op de recyclageparken vind je op www.ivarem.be/corona.

Gemeente Willebroek en Willebroek Winkelhart verhogen je koopkracht tot wel 1.000 euro per persoon

De gemeente Willebroek lanceerde samen met de handelsvereniging Willebroek Winkelhart recent de ‘Samen tegen corona-cadeaubon’. “Door nu die cadeaubonnen aan te kopen, bezorg je je favoriete handelaars financiële middelen die ze tijdens deze periode van sterk gedaalde omzet kunnen gebruiken om hun vaste kosten te betalen”, zegt schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain. “Na de periode van de lockdown kan je met deze cadeaubon je aankopen doen bij de handelaar waar je de bon aankocht.” 

20% extra koopkracht

Om dit initiatief extra te ondersteunen, zowel voor de handelaar als voor de consument, trekken de gemeente en Willebroek Winkelhart nu alle registers open. “Op elke bon die bij een van de deelnemende handelaars wordt gekocht, geeft de gemeente Willebroek 10% extra koopkracht aan de koper ervan”, aldus schepen Ilse Lenvain.

“Willebroek Winkelhart doet hetzelfde voor elke cadeaubon die bij een handelaar gekocht wordt die lid is van hun vereniging. Zo krijgt de burger die nu een cadeaubon koopt minstens 10% tot zelfs 20% extra koopkracht op de investering die hij nu doet.”

Extra cadeaubon

De 10% van de gemeente en de supplementaire 10% van Willbroek Winkelhart kan je, nadat je je Samen tegen corona-cadeaubon hebt uitgegeven, gaan ophalen op het gemeentehuis onder de vorm van extra cadeaubonnen.

“Zo willen we samen met Willebroek Winkelhart niet enkel de handelaars ondersteunen tijdens deze coronacrisis, maar krijg je als inwoner 10 tot 20% extra koopkracht op je aangekochte Samen tegen corona-cadeaubonnen”, vult schepen van Financiën Luc Spiessens aan. “De tussenkomst van de gemeente en Willebroek Winkelhart is per persoon beperkt tot elk 500 euro, of samen maximaal 1.000 euro. Wat houdt je nog tegen om je favoriete handelaar te ondersteunen als je voor jezelf tot 1.000 euro extra aankoopwaarde kan creëren?”

Unizo Willebroek lanceerde ter ondersteuning van deze actie een Facebook challenge met de hashtag #Coronabonchallenge. Iedereen die een Samen tegen corona-cadeaubon koopt, mag twee personen uitdagen om ook zo’n bon te kopen. Elke week maak je zo kans op een Samen tegen corona-cadeaubon van 50 euro.

Meer info?

Wil je ook een Samen tegen corona-cadeaubon kopen of ben je nieuwsgierig naar de deelnemende handelaars? Wil je zelf als handelaar opgenomen worden? Alle info vind je op www.willebroek.be/cadeaubon.

Met vragen over dit persbericht kan je terecht bij:

Dienst Lokale Economie

03 866 90 30

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

lokale.economie@willebroek.be

www.willebroek.be

Willebroek zet ‘de bloemetjes buiten’ met bebloemingswedstrijd

De gemeente Willebroek gaat met een grote bloemenwedstrijd op zoek naar de vrolijkste voortuinen op haar grondgebied. De bedoeling is dat inwoners aan de slag gaan om zijn of haar voortuin of -gevel op te fleuren met kleurrijke bloemen en planten. “Zo zorgen we samen voor een fleuriger Willebroek”, klinkt het.

Ben jij iemand met een hart voor bloemen? Of hou je meer van de bijtjes? De gemeente Willebroek organiseert een grote bloemenwedstrijd voor alle Willebroekenaren. Inwoners kunnen deelnemen door hun voortuin of -gevel op te fleuren met kleurrijke bloemen en planten. Ook zonder voortuin kan je creatief aan de slag: denk maar aan leuke gevelbebloeming of kleurrijke bloemen op de vensterbank.

Bijdragen tot een fleurig Willebroek

“Het plantseizoen is volop gestart, het ideale moment om deze wedstrijd te lanceren”, zegt Maaike Bradt, schepen van Omgeving. “Nu iedereen in zijn kot moet blijven, hebben we tijd om na te denken hoe we Willebroek kunnen vergroenen en bebloemen. Zo zorgen we samen voor een aangename, gezonde leefomgeving, één van de beleidsdoelstellingen in onze strategische meerjarenplanning. Je kan al beginnen plannen maken, zonder meteen massaal naar de winkel te trekken.”

“Ook zonder groene vingers of met weinig tijd, kan je bijdragen aan een mooi en fleurig Willebroek. Een bloeiende struik of een ‘levende’ krans aan de deur zorgen al voor een wereld van verschil. Wie weet inspireer je ook anderen om mee te doen! Een hele straat die de bloemetjes buiten zet, hoe leuk is dat?”

Doe mee!

Tijdens de zomermaanden komt een jury langs om je bebloeming te beoordelen. Elke deelnemer wordt beloond met een leuke attentie. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar.

Wil jij meehelpen om Willebroek op te fleuren? Waag je kans en schrijf je in vóór 31 mei 2020 via www.willebroek.be/bebloeming.

Voor meer info over dit persbericht kan je terecht bij:

Dienst omgeving

03 866 90 55

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

omgeving@willebroek.be

www.willebroek.be

IVAREM toont live stream van wachtrij aan het recyclagepark

Afvalintercommunale IVAREM[1] neemt de nodige voorzorgen om de heropening van de recyclageparken op 7 april zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. IVAREM vraagt om niet dringende bezoeken uit te stellen. Wie toch komt, moet rekening houden met beperkingen en strenge maatregelen die kunnen leiden tot lange wachtrijen. IVAREM plaatst daarom op 6 en 7 april camera’s aan alle toegangswegen van de recyclageparken. Zo kan een bezoeker op voorhand bekijken hoe lang het aanschuiven is.  

Op dinsdag 7 april opent IVAREM weer haar recyclageparken. Om de gezondheid van de bezoekers en de recyclageparkwachters te beschermen, legt IVAREM enkele beperkingen en maatregelen op. Zo mag elk gezin slecht 1 keer per week naar het recyclagepark komen en zal het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag, drastisch beperkt worden. Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang en moeten aanschuiven in de wachtrij.

“De maatregelen zijn er om een verspreiding van het virus tegen te gaan. We willen zo verzekeren dat er voldoende afstand kan behouden worden tussen alle aanwezigen. De maatregelen kunnen zorgen voor lange wachtrijen”, stelt Koen Anciaux, voorzitter IVAREM. “Daarom vragen we in eerste instantie om niet naar het recyclagepark te komen, tenzij het echt noodzakelijk is. Bij wie toch komt rekenen we op geduld, begrip en het nodige verantwoordelijkheidsgevoel om de maatregelen na te leven. Om mensen meer inzicht te geven in de drukte op het recyclagepark, plaatst IVAREM maandag en dinsdag camera’s aan de toegangswegen. Zo kan men op voorhand, via de website (https://www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij) opzoeken hoe druk het is”, verduidelijkt Koen Anciaux.

IVAREM herinnert iedereen nog eens aan de extra maatregelen:

• Ieder gezin mag maximaal 1 keer per week naar het recyclagepark komen. Zo krijgt iedereen de kans om afvalstoffen weg te brengen.

• IVAREM voorziet geen reservatiesysteem (op afspraak) voor het recyclagepark. IVAREM plaatst op 6 en 7 april wel camera’s aan de toegangswegen. Via www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij.be kan men live de wachtrij bekijken.

• Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag zijn, wordt drastisch beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar. Houd rekening met lange wachttijden.

• Blijf tijdens het aanschuiven in de wagen. Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang.

• Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3. Zo verloopt het bezoek sneller en vlotter. Breng liever geen afval dat ook huis-aan-huis wordt opgehaald (vb. papier& karton, PMD en roze zakken).

• Er kan tijdelijk geen asbestcement, herbruikbare goederen of textiel naar het recyclagepark gebracht worden. IVAREM doneerde al het beschermingsmateriaal voor asbestcement aan he AZ Sint-Maarten. Voor textiel is er geen opslagcapaciteit meer. IVAREM kan geen herbruikbare goederen laten afvoeren omdat de kringwinkels gesloten zijn..

• Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Houd er rekening mee dat de parkwachter u niet kan helpen met uitladen/dragen.

• Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.

• Wacht tot de container van uw keuze vrij is. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container.

Recyclagepark in Willebroek gaat terug open, verkeer moet omleiding volgen

  Het recyclagepark in Willebroek gaat vanaf dinsdag 7 april opnieuw open. Er zullen strenge maatregelen en beperkingen gelden.  

Om een vlotte doorstroming van het verkeer te garanderen, worden er maatregelen getroffen. Aanrijden doe je nu via het kruispunt Hoeikensstraat-Boomsesteenweg. Inwoners die komen vanuit Willebroek-centrum, moeten een omleiding volgen. Zij kunnen aanrijden via de Appeldonkstraat, Hoeikensstraat en Boomsesteenweg of via de Gansdijk, Stapelstraat, Appeldonkstraat en Hoeikensstraat.

Bezoek uitstellen

Om het bezoek veilig en vlot te laten verlopen, moet iedere bezoeker de instructies van de aanwezige parkwachter opvolgen. Ieder gezin mag maximaal één keer per week naar het recyclagepark komen. Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag zijn, wordt beperkt.

We vragen om niet-dringende bezoeken uit te stellen, om de gezondheid van iedereen maximaal te kunnen beschermen. Om de drukte te vermijden, plaatste IVAREM camera’s aan de toegangswegen. Op www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij kan je via een webcam de wachtrijen live bekijken.

Afstand bewaren

Bezoekers moeten steeds de nodige afstand bewaren ten opzichte van andere bezoekers of parkwachters en wachten tot de container van hun keuze vrij is. Er wordt geen asbestcement, herbruikbare goederen of textiel aanvaard.

Meer info over de veiligheidsmaatregelen vind je op www.ivarem.be/corona.

Met vragen over dit persbericht kan je terecht bij:

Dienst omgeving

03 866 90 55

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

omgeving@willebroek.be

www.willebroek.be

Gemeente Willebroek lanceert e-loket

De gemeente Willebroek heeft haar e-loket gelanceerd. Voortaan kan je zonder verplaatsing, op elk moment van de dag, online een attest of akte opvragen.

Heb je een attest of uittreksel nodig, maar je wil het liefst in je kot blijven? De gemeente heeft in sneltempo een e-loket gelanceerd. Inwoners kunnen nu dag en nacht, elke dag van de week én snel en veilig een attest of akte online aanvragen en in hun mailbox ontvangen. Ook aanvragen van professionele gebruikers zoals notarissen en advocaten kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden.

Het e-loket is bereikbaar via www.willebroekbe/e-loket. Inloggen doe je met je elektronische identiteitskaart of met de Itsme-app.

Tijdswinst

“Om de verplaatsingen van onze inwoners te beperken in deze tijden van strikte maatregelen, hebben we versneld het e-loket gelanceerd”, zegt schepen van ICT Bavo Anciaux. “Onze inwoners kunnen nu van thuis uit akten of uittreksels opvragen, zonder naar het Administratief Centrum te komen. Zeker in dit corona-tijdperk is dat een belangrijke extra optie voor de burger.”

“We willen het de Willebroekenaar zo gemakkelijk mogelijk maken”, vult burgemeester Eddy Bevers aan. “Inwoners hoeven zich niet meer aan te passen aan de openingsuren van het Administratief Centrum en kunnen via het e-loket snel, op een veilige manier en op elke locatie de nodige documenten raadplegen.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Communicatie

03 866 91 24

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

info@willebroek.be

www.willebroek.beIVAREM HEROPENT RECYCLAGEPARKEN MAAR VOERT STRENGE MAATREGELEN EN BEPERKINGEN IN

De recyclageparken van afvalintercommunale IVAREM[1] openen terug vanaf 7 april 2020, maar er gelden extra maatregelen en beperkingen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Stel niet noodzakelijke bezoeken uit! Alle info vind je op www.ivarem.be/corona of via de gratis infolijn 0800 90 441.

De recyclageparken van IVAREM zullen terug opengaan vanaf dinsdag 7 april 2020. Er zullen extra maatregelen en beperkingen opgelegd worden zodat de gezondheid van de bezoekers en de recyclageparkwachters kan worden gegarandeerd.

“In de eerste plaats vragen we om niet naar het recyclagepark te komen als het niet moet. Weeg voor jezelf goed af of het wegbrengen van afval het risico op besmetting waard is en of je dit zelf als een essentiële verplaatsing ziet”, zegt Koen Anciaux, voorzitter IVAREM.

Wie toch naar het recyclagepark komt, zal rekening moeten houden met strenge maatregelen en beperkingen. Zo mag ieder gezin slechts éénmaal per week naar het recyclagepark komen. Dit geeft iedereen de kans om zijn afval (enkel indien echt nodig) weg te brengen. IVAREM zal ook maar een klein aantal bezoekers tegelijkertijd op het recyclagepark toelaten. Op die manier kan de nodige afstand tussen de aanwezigen gegarandeerd worden. Hou er rekening mee dat er een lange wachtrij kan staan aan de ingang. IVAREM werkt niet met een reservatietool. “We vragen dat iedereen tijdens het aanschuiven in de wagen blijft zitten en zeker niet uitstapt om een praatje te slaan. Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang maar schuiven mee aan tussen de wagens. Enkel op die manier kunnen we het aantal bezoekers op het recyclagepark reguleren en een verspreiding van het virus tegengaan”, verduidelijkt Koen Anciaux.

Om bezoeken vlotter te laten verlopen, vraagt IVAREM om het afval op voorhand goed uit te sorteren en bij voorkeur max. 3 soorten afval weg te brengen. Breng liefst geen afvalstoffen die ook aan huis worden opgehaald zoals PMD, papier & karton en roze zakken. Kom ook alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee indien het nodig is om het afval te dragen (vb. zetel of matras). Hou er rekening mee dat de recyclageparkwachters je niet kunnen helpen met uitladen of dragen.

“We aanvaarden tijdelijk geen asbestcement, textiel of herbruikbare goederen op de recyclageparken. IVAREM schonk het beschermingsmateriaal voor asbestcement aan het AZ Sint-Maarten, waar het dringend nodig was. De kringwinkels zijn momenteel gesloten en IVAREM kan de ingezamelde herbruikbare goederen niet laten afvoeren. De inzamelaar van textiel heeft bijna geen opslagcapaciteit meer nu zijn exportmarkten stilliggen. We vragen ook om geen textiel meer te brengen naar de straatcontainers. Alle andere afvalfracties kunnen gebracht worden”, meldt Koen Anciaux.

Hou op het recyclagepark voldoende afstand van iedereen (minstens 1,5 meter) en volg alle hygiënemaatregelen. Sta niet met andere bezoekers aan dezelfde container, maar wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Volg de sorteerregels en de richtlijnen van de recyclageparkwachters op. In geval van problemen of conflicten zal IVAREM streng optreden en tussenkomst van de politie vragen. “Wij hopen echter op dat dit niet nodig zal zijn. Wij rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel, het respect en de solidariteit van iedereen die een bezoek aan het recyclagepark nodig acht. Veiligheid en gezondheid primeren!”, stelt Koen Anciaux.

IVAREM hervat de ophaling van grofvuil en snoeihout (aan huis, op afspraak) na de paasvakantie.

De heropening van de recyclageparken heeft geen invloed op de tijdelijke maatregelen omtrent inco-zakken en piekhoeveelheden afval in DIFTAR-gemeenten[2]. Zo wil IVAREM de druk op de recyclageparken verminderen.

“Gezinnen in DIFTAR-gemeenten kunnen tijdelijk hun inco-zakken naast hun DIFTAR-container zetten of ze brengen naar de inco-containers aan het Afvalverwerkingscentrum (Mechelsesteenweg 285, 2500 Lier). Er zijn bijkomende verkooppunten voor inco-zakken in elke gemeente. Een overzicht staat op www.ivarem.be/corona. Gezinnen die meer restafval hebben dan in de DIFTAR-container past en geen piekzakken meer hebben, mogen eender welk type gesloten zak naast de container zetten. IVAREM weegt het afval bij de ophaling,” legt Koen Anciaux uit.

IVAREM roept iedereen op om gebruikte papieren zakdoekjes bij het restafval te gooien. Zakdoeken, mondmaskers en handschoenen horen niet thuis op de grond maar bij het restafval!

Volg IVAREM op facebook en via www.ivarem.be/corona voor de meest recente info.

[1] IVAREM is de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer in de regio Mechelen. Haar vennoten zijn Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. IVAREM staat in voor afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking bij ongeveer 275 000 inwoners.

2 DIFTAR-gemeenten zijn Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek.

Coronacrisis: gemeente Willebroek contacteert 70-plussers via telefoon

De gemeente Willebroek zet zich extra in om ook de meest kwetsbare inwoners tijdens deze crisisperiode te ondersteunen.

Willebroek helpt!

Op 16 maart lanceerde de gemeente Willebroek het platform Willebroek Helpt!. Inwoners die het wat moeilijker hebben, kunnen via het platform de nodige hulp vinden. Het platform biedt aan Willebroekenaars ook de kans om zich als vrijwilliger te registreren. Hulpvraag en hulpaanbod worden door medewerkers van de gemeente zo goed mogelijk aan elkaar gekoppeld.

Brochure

Eerder deze week kreeg elke inwoner een brochure in de bus met informatie over het coronavirus en de maatregelen die werden uitgevaardigd om de verspreiding in te dijken. Ook het hulpplatform Willebroek Helpt! werd op deze manier bij een nog breder publiek bekendgemaakt.

Telefonisch contact

Om mensen te bereiken die niet of minder digitaal actief zijn of zelf de eerste stap naar hulp niet durven zetten, startte de gemeente een belronde op. Willebroekse 70-plussers mogen zich verwachten aan een telefoontje van een medewerker van de gemeente voor een babbel, een geruststellend woordje of om na te gaan of ze hulp kunnen gebruiken. Volkshuisvesting Willebroek zorgt voor een telefonisch contact met hun oudere huurders.

Ken je zelf mensen die hulp kunnen gebruiken? Wil je zelf als vrijwilliger een steentje bijdragen?

Registreer je bij Willebroek Helpt!:

www.willebroek.be/willebroekhelpt

willebroekhelpt@willebroek.be

03 866 91 25

Willebroek: betalend parkeren opgeschort tijdens coronacrisis

Gezien de huidige coronacrisis hebben de gemeente Willebroek en parkeerbedrijf OPC beslist om de controle op het betalend parkeren in Willebroek tot nader order op te schorten. Zo wordt de parkeerruimte in de gemeente gratis ter beschikking gesteld van de inwoners. Onder meer door het grote aantal mensen dat thuiswerkt, is de parkeerdruk sterk toegenomen.

De maatregel past binnen de richtlijnen die werden opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo hoeven inwoners minder afstand af te leggen om van en naar hun wagen te stappen. Bovendien wordt het fysiek contact met de betaalautomaten vermeden, zowel voor inwoners als voor werknemers van het parkeerbedrijf.

Er wordt bekeken om ook na afloop van de coronacrisis het betalend parkeren een tijdlang niet toe te passen. Zo wil de gemeente aan de handelaars alle kansen bieden om hun activiteiten opnieuw op te starten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Kabinet burgemeester Eddy Bevers - 03 866 90 02

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek - kabinet.burgemeester@willebroek.be - www.willebroek.be


Woensdagmarkt gaat voorlopig niet door

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd beslist om de wekelijkse woensdagmarkt voorlopig niet te laten doorgaan.

Tijdens de markt is het bijna onmogelijk om het principe van 'social distancing' (afstand bewaren en sociale contacten vermijden) na te leven. De markt is ook een gebeuren waar verschillende generaties in contact komen met mekaar. Net dat moet vermeden worden. Daarom werd er beslist om de markt in zijn geheel niet te laten doorgaan, ook niet voor kramen die enkel voeding aanbieden. 

We begrijpen dat deze beslissing een impact kan hebben bij zowel marktkramers als bezoekers, maar we zijn ervan overtuigd dat deze maatregel nodig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan en zo de meest kwetsbare personen en de mensen in de zorgsector te beschermen.


Gemeente trekt 1.000.000 euro uit voor herstelmaatregelen

De coronacrisis treft de hele samenleving diep. De gemeente Willebroek voorziet een investeringsfonds van 1.000.000 euro om zo de economische en sociale activiteiten in de kanaalgemeente te ondersteunen.

De gemeente Willebroek wil deze fondsen niet overhaast toekennen. Schepen van Financiën Luc Spiessens: “Het lijkt ons niet wijs om nu in allerijl met cijfers beginnen te goochelen en met een gedetailleerd voorstel te komen hoe we de periode na de coronacrisis gaan aanpakken. We voorzien een aanzienlijk bedrag van één miljoen euro dat we op een weloverwogen manier willen besteden zodat alle investeringen op de juiste plek terecht komen en het juiste doel dienen.”

Dringende maatregelen

“Alle noodzakelijke en dringende maatregelen hebben we meteen genomen. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren wordt opgeschort tot eind juni. Voor het jaar 2020 voeren we een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt. Voor de lokale handelaars startten we meteen een werkgroep en ondersteunden we de lancering van de #samentegencorona-cadeaubon.”

Participatie

Om deze eerste maatregelen aan te vullen heeft het college van burgemeester en schepenen al enkele voorstellen uitgewerkt. De verschillende opties worden voorgelegd aan de inwoners, handelaars, verenigingen en adviesraden in Willebroek. Burgemeester Eddy Bevers: “In overleg met alle belanghebbenden willen we uitzoeken welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden om zo snel mogelijk uit dit dal te klauteren en de heropstart in de post-corona periode te faciliteren. Voorlopig mikken we op twaalf concrete maatregelen, of de XII werken van Willebroek, maar dat kunnen er gerust meer worden als er tijdens het participatietraject nog andere interessante voorstellen opduiken.”

Economisch en sociaal weefsel herstellen

“Uiteraard zal een deel van dit investeringspakket van 1.000.000 euro terechtkomen bij onze lokale ondernemers, handelaars en horeca”, aldus schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain. “Maar de investeringen gaan breder. Ook het sociale weefsel moet hersteld worden. Heel wat verenigingen zagen hun inkomsten opdrogen omdat hun activiteiten moesten stopgezet worden. Daarnaast verdienen ook de senioren onze aandacht. Waarschijnlijk werden zij door de overheidsmaatregelen op sociaal vlak het hardst getroffen.”

Met dit participatietraject hoopt de gemeente om de voorziene fondsen op een gedragen en weloverwogen manier opnieuw in de Willebroekse gemeenschap te pompen. “Iedereen kan hierin zijn steentje bijdragen. Want sámen zijn we sterker!”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Kabinet burgemeester Eddy Bevers

03 866 90 02

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

kabinet.burgemeester@willebroek.be

www.willebroek.be

Scholen verzekeren opvang tijdens paasvakantie

Ook tijdens de paasvakantie zal er opvang voorzien worden in de Willebroekse scholen. De gemeente Willebroek en de kleuter- en lagere scholen kiezen bewust voor opvang in de eigen school.

Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen die al contact hadden, de zogenaamde contactbubbel, de komende weken gelijk blijft. Rekening houdend met de regels voor social distance verkleint de kans zo dat leden van de bubbel besmet geraken.

Geen lesopdrachten

Tijdens de opvang in de paasvakantie is het niet de bedoeling dat er lesopdrachten aangeboden worden. De nadruk zal liggen op ontspanning via sport, spel en creatief bezig zijn, uiteraard met aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen.

Job in de cruciale sector

“We merken dat ouders grote inspanningen leveren om opvang te voorzien voor hun kinderen”, zegt schepen van Onderwijs, Murat Öner. “De opvang die tijdens de paasvakantie voorzien wordt is ook voor die groep die niet de mogelijkheid heeft om zelf hun kinderen op te vangen.”

De gemeente vraagt om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. De opvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Het principe ‘als je thuis werkt, vang je je kind thuis op’, blijft van kracht.

Erg dankbaar

Ook in deze uitzonderlijke tijden zien we dat de scholen mooie inspanningen leveren om alle leerlingen op maat te begeleiden bij hun schoolwerk. “We zijn trots op de samenwerking en solidariteit die onze scholen tonen met deze opvang”, zegt een dankbare burgemeester Eddy Bevers.

“Tijdens de paasvakantie kiezen de leerkrachten er immers voor om als vrijwilligers opvang te voorzien, vanuit hun engagement naar hun leerlingen en bij uitbreiding alle Willebroekenaren. Daar zijn we hen heel dankbaar voor.”

Dienst Onderwijs

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

www.willebroek.be

Maatregelen omtrent het coronavirus

Lees hier een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Dag na dag komt er een nieuwe informatie op ons af over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Verscherpte maatregelen

Niet essentiële winkels worden gesloten

Alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan

Er geldt een samenscholingsverbod

Het algemene advies blijft:

vermijd situaties waar veel mensen samenkomen

vermijd onnodig fysiek contact met andere mensen, in het bijzonder ouderen en zieken

Een antwoord op meeste concrete vragen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Informatie over het Covid-19 virus

Op www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veelgestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land vind je hier.

Je kan de FOD Volksgezondheid ook per mail een vraag stellen of bellen op het gratis infonummer 0800 14 689 (van 8.00 tot 20.00 uur).

Op de Twitter-account en de Facebookpagina van de FOD Volksgezondheid staat doorlopend informatie over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen virussen.

Administratief Centrum

Het Administratief Centrum in Willebroek blijft open, maar er zal nog uitsluitend op afspraak worden gewerkt. Op donderdag 19 maart zal er geen avonddienst zijn, de snelbalie zal dus om 16.00 uur sluiten.

Aan de inwoners vragen we om niet-dringende bezoeken uit te stellen, of die per mail of telefonisch af te handelen. De continuïteit van onze dienstverlening naar de inwoners blijft zo maximaal gegarandeerd.

Een afspraak maken kan via 0800 9 2830 of info@willebroek.be.


Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om tot 19 april 2020 geen externe bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra

Er zijn uitzonderingen voor:

Externe zorgverstrekkers

Stagiair(e)s

Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts

Om toch in contact te blijven met de bewoners, werd voor de familieleden een Facebookgroep aangemaakt onder de naam 'WZC Ten Weldebrouc'. Daar word je als familie op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen het woonzorgcentrum en ontvang je info over eventuele nieuwe maatregelen.

Sinds maandag 16/03 werd er op elke afdeling ook een Skype-verbinding beschikbaar gesteld. Zo kunnen de bewoners tijdens deze moeilijke periode nauwer contact houden met familie en vrienden. Vertrouwenspersonen werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Familieleden kunnen zich aanmelden bij deze nieuwe Facebookgroep voor extra informatie en foto's.

Vragen? 03 860 34 74

infoWZC@willebroek.be

 Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid besliste om alle lokale dienstencentra tot en met 13 april 2020 te sluiten.

Alle groepsactiviteiten worden afgelast, ook de activiteiten die in open lucht plaatsvinden.

De warme maaltijden zullen niet meer gebruikt kunnen worden in de cafetaria. De maaltijden zullen voorlopig aan huis worden geleverd (na reservatie).

De individuele dienstverlening (zoals het wassalon, douche of de mindermobielencentrale) kan voorlopig enkel op afspraak (via 03 860 34 97 of infoLDC@willebroek.be).

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid van woensdag 25 maart 2020 wordt geannuleerd

Tijdens de openingsuren kan je ook terecht aan de balie van de dienst Thuiszorg (Wilgenhof 26).

 Evenementen en activiteiten

De federale regering heeft beslist om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Cafés en restaurants moeten hun deuren dicht laten vanaf vrijdag 13 maart middernacht.

In Willebroek zullen onder andere volgende evenementen worden uitgesteld of afgelast:

Woensdagmarkt

Cultuurvoorstellingen

Sportwedstrijden

Kermis

Carnavalstoet

Grabbelpasactiviteiten

...

Activiteiten die gepland waren in de gemeentelijke gebouwen tot en met 19 april 2020, kunnen kosteloos geannuleerd worden. De gemeente volgt de verdere beslissingen op het provinciale en federale vlak op de voet. De gemeente probeert voor alle voorstellingen of activiteiten waarvoor tickets verkocht een nieuwe datum te zoeken. Als dat niet lukt, betalen we het ticket terug.

Speelpleintjes worden afgesloten om ervoor te zorgen dat het principe van social distancing (afstand houden en zo weinig mogleijk sociaal contact) gerespecteerd blijft.

Vrijetijdsgebouwen

Alle vrijetijdsgebouwen op het grondgebied van Willebroek sluiten de deuren.

CC De Ster

De Mozaïek

Sporthallen

...

In de bibliotheek wordt een alternatieve dienstverlening op poten gezet. De meest recente info vind je op de site van Bib Willebroek.

 Scholen

Op scholen worden alle lessen opgeschort. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet opvang georganiseerd worden.

De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. De overheid wil er zo voor zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven draaien.

Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang. Oudere mensen zijn een risicogroep, de overheid wil dat zij zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.

De crèches blijven open.

Inschrijven in de kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2020-2021 kan nog steeds. Je kind online aanmelden kan hier tot 31 maart 2020. Inschrijvingen bij Atheneum Willebroek worden voorlopig stopgezet tot en met 3 april. Heb je je voor deze datum ingeschreven? Dan blijft je inschrijving behouden.

Wil je meer info of krijg je graag hulp bij je online aanmelding?

Bel op het nummer 03 866 91 80 of maak een afspraak met de dienst Onderwijs.


Handelaars en ondernemers

Niet-essentiële winkels en handelszaken gaan dicht, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De wekelijkse markt gaat niet door.

De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten)

Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten

Nachtwinkels mogen tot 22.00 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing

Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming? Onderstaande instanties lijsten je mogelijke vragen en antwoorden op. Dit wordt voortdurend aangevuld met de laatste informatie.

Unizo: www.unizo.be/corona

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen: www.voka.be/nieuws/hotline-en-aanspreekpunt-voor-jouw-corona-vragen

Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/coronavirus-wat-moet-u-weten

Meer info over steunmaatregelen van de overheid, vind je op de websites van Voka en Vlaio.

Afvalophaling

De werking van IVAREM is aangepast:

de recyclageparken zijn gesloten tot en met 4 april 2020

de afvalophaling aan huis gaat door zoals gepland

de gratis infolijn 0800 90 441 blijft bereikbaar. De meeste antwoorden vind je ook op www.ivarem.be.

De meest recente info vind je steeds op www.ivarem.be/corona of via de Facebookpagina van IVAREM.

Volkshuisvesting Willebroek

Ook Volkshuisvesting voert de nodige aanpassingen aan haar werking door. De meest recente maatregelen vind je op hun website.

Hoe bescherm ik mezelf en anderen?

Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

Moet je hoesten of niezen? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Blijf zeker thuis als je ziek bent.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Vermijd om handen te geven.

Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Burgemeester Eddy Bevers zal vanaf donderdag 18 maart tijdelijk niet fysiek, maar elektronisch bereikbaar zijn.

Omwille van de verschillende maatregelen zal burgemeester Eddy Bevers geen fysiek spreekuur houden. Dit wordt vervangen door een elektronisch spreekuur, via e-mail of telefonisch met het kabinet.

Bewoners kunnen hun vragen doorsturen naar eddy.bevers@willebroek.be of bellen naar het kabinet dat bereikbaar is op 03 866 91 03 of 03 866 91 02

Willebroek engageert zich om meer dan 10.000 extra bomen te planten

De gemeente Willebroek onderschrijft het Vlaamse Bomencharter. Het is een collectieve en symbolische actie tegen de klimaatopwarming. Willebroek is zo één van de steden en gemeenten die zich engageert om extra bomen aan te planten. Het Bomencharter vormt een belangrijk onderdeel van het Burgemeestersconvenant 2030 dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen nastreeft.

Schepen voor omgeving Maaike Bradt: “Met de ondertekening van dit Bomencharter willen we ons actief inzetten voor de bestrijding van de opwarming van de aarde. Tegen het einde van 2024 engageren we ons daarom om zo’n 10.500 extra bomen aan te planten op ons grondgebied. Bomen halen immers CO2 uit de atmosfeer en pompen opnieuw zuurstof de lucht in. Bovendien bieden bomen bescherming tegen hitte, droogte en overstromingen. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, ze vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit. Meer dan voldoende redenen om ons hiervoor in te zetten.”

Het Burgemeestersconvenant 2030 voorziet een interactief traject en visualisatietool waarbij burgers, scholen, bedrijven, landbouwers,... worden uitgenodigd om deel te nemen en mee werk te maken van een CO2-reductie op het Willebroeks grondgebied. “Een CO2-reductie van 40% kunnen we enkel behalen als we met iedereen samen de nodige inspanningen leveren”, besluit de schepen.

Op 12 maart zal Willebroeks schepen Maaike Bradt samen met de andere deelnemende gemeenten van de provincie Antwerpen het Bomencharter officieel ondertekenen in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands.

Succesvolle jobbeurs voor én door jongeren in Willebroek 

Het was over de koppen lopen in het Oud Gemeentehuis in Willebroek. Verschillende jongeren uit de regio’s Klein-Brabant/Vaartland en Rupel organiseerden op dinsdag 21 januari ‘Jobfix’, een jobbeurs voor jongeren, samen met VDAB, gemeente Willebroek en enkele partners.

Tijdens Jobfix kregen werkgevers uit de regio de kans om in contact te komen met jong talent. De jobbeurs focust op jongeren tussen 18 en 26 jaar. Ook de laatstejaarsstudenten van de secundaire scholen werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de beurs en kennis te maken met werkgevers uit de regio en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De jobbeurs was volledig gratis, jongeren konden op de Jobfix-beurs ook informatie krijgen over opleidingen of begeleidingen van VDAB of zijn partners. Er waren ook jobcoaches aanwezig die de jongeren kunnen helpen bij de voorbereiding van hun sollicitaties of het opmaken van een cv.

Deze jobbeurs werd mee mogelijk gemaakt door ROJM, Emino, Arktos, Samenlevingsopbouw, JAC, WEB en gemeente Bornem.

25 standhouders

Dankzij de contacten van de VDAB-bemiddelaars bij de werkgevers werden 25 werkgevers uit de regio overtuigd om aanwezig te zijn op de jobbeurs, en er op zoek te gaan naar geschikte werknemers: defensie, FOD justitie, Schenker, Unit-t, Dachser, ISS, Decathlon, Esas, Bpost, Distrilog Group, Colruyt Group, Euroglas De Landtsheer NV, Signco, Sarens, Jeugddienst Bornem, gemeente Willebroek, Jungheinrich, Telenet, Trafuco, Van Dievel Transport, Albert Heijn, Plus Home Services, Familiehulp en Lokale Politie Mechelen/Willebroek. Er waren ook infostanden aanwezig van VAB rijschool, JAC, GO-CVO Antwerpen, Syntra, De Steenschuit, RVA, Emino, Arktos en Web.

Negen jongeren werden van bij aanvang betrokken bij het mee uitdenken en organiseren van de jobbeurs. Hiervan bleven nog vijf jongeren actief tot op de jobbeurs, en zij konden zich extra in de kijker werken bij de aanwezige bedrijven. De overige meewerkende jongeren geraakten in de loop van het traject aan het werk.

Inspanningen van het bestuur

“Onze gemeente doet verschillende inspanningen om de werkloosheid in Willebroek aan te pakken en daar vormt deze jobbeurs een mooie aanvulling”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers. “De werkloosheid in Willebroek is in 2019 trouwens een pak gedaald. De positieve economische conjunctuur leidt tot meer tewerkstellingskansen, ook in onze regio. De werkloosheidscijfers daalden met 7,5% ten opzichte van vorig jaar en zijn sinds zes jaar niet meer zo laag geweest. Daarmee scoort Willebroek, net als Mechelen, beter dan de andere gemeenten in de regio.”

“Tewerkstelling is in de gemeente Willebroek, net als in Mechelen, een van de grootste uitdagingen voor het bestuur en het bestuur zet zich dan ook in om drempels die een tewerkstelling bemoeilijken weg te werken. Het bestuur kan dit niet alleen en werkt samen met diverse partners, en zeker met VDAB om de werkzaamheidsgraad nog te verhogen en de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen. Hiertoe wordt samen met de andere besturen in de regio ook een partnerschapsovereenkomst met VDAB opgemaakt die deze samenwerking versterkt.”

Kwetsbare groepen

“We zetten graag mee onze schouders onder acties zoals de jobbeurs voor jongeren om zo de drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen”, vult schepen van Jeugd Murat Öner aan. “Jongeren die laag- of middengeschoold zijn, blijven een kwetsbare groep die moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt. Met deze jongerenjobbeurs willen we zoveel mogelijk jongeren uit de regio bereiken om hen kennis te laten maken met de bedrijven in onze regio. De jobbeurs is er voor én door jongeren, want zij hebben deze beurs ook zelf mee vorm gegeven.

Bruisende regio

“Grote én kleine bedrijven uit onze regio, konden zichzelf op deze beurs met veel passie voorstellen aan de aanwezige jongeren”, besluit Ilse Lenvain, schepen van Lokale Economie. “Standhouders konden laten zien dat het bruist in onze regio, dat je het ook dichtbij huis kan vinden. Want de bloeiende economische activiteit in onze regio, daar mogen we best trots op zijn!

Ook de organisatie Willebroek was met een standje aanwezig. “Want ook onze gemeente heeft regelmatig interessante vacatures”, weet de schepen. “We tonen dan ook graag dat het bij de gemeente Willebroek een fijne plek is om te werken.”


Willebroek en Kapelle-op-den-Bos verlengen samenwerking rond zwembad De Druppelteen

Al sinds 2003 zetelen de gemeentes Willebroek en Kapelle-op-den-Bos in de projectvereniging WIKA. Die werd opgericht om de kosten en de baten van het zwembad De Druppelteen optimaal te verdelen tussen beide gemeenten.

 Afgelopen vrijdag werd de overeenkomst tussen de twee buurgemeenten voor zes jaar verlengd. Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek de helft van de exploitatiekosten van het zwembad, tot een maximumbedrag van 198.000 euro op jaarbasis. In ruil voor deze bijdrage kunnen ook Willebroekse inwoners, scholen en sportclubs genieten van voordelige tarieven in het zwembad in Kapelle-op-den-Bos. 

Schepen van sport Ronny Somers: “Willebroekenaars stimuleren om meer te bewegen is één van de belangrijkste pijlers van ons vrijetijdsbeleid. We streven naar een breed gedragen sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Het zijn onze inwoners, scholen en sportclubs die de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking.”

Boomsesteenweg in Willebroek krijgt nieuw en breder fietspad

Maandag 10 februari werd gestart met de heraanleg van het fietspad langs de Boomsesteenweg tussen de Hoeikensstraat en de Gansdijk.

Schepen van openbare werken en mobiliteit Luc Spiessens: “Het fietspad wordt niet enkel vernieuwd maar ook verbreed tot zo'n 3 meter. Zo wordt het fietspad op de meeste plaatsen een meter breder dan voorheen. Het nieuwe fietspad wordt bovendien aangelegd in asfalt. Dat is heel wat comfortabeler voor de fietsers dan het oude klinkerfietspad.”

Het wegverkeer kan steeds beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding voorzien langs de Hoeikensstraat en de Appeldonkstraat. 

Extra oplaadpunt budgetmeter 

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

Maandag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 12.30/ 13.30 - 16.00

Woensdag: 9.00 - 12u30 /13.30 - 16.00

Donderdag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 19.30

Vrijdag: 9.00 – 12.30 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

Maandag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 11.00

Woensdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00

Donderdag: 9.00 – 11.00

Vrijdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020

Willebroek: betalend parkeren opgeschort tijdens coronacrisis

Gezien de huidige coronacrisis hebben de gemeente Willebroek en parkeerbedrijf OPC beslist om de controle op het betalend parkeren in Willebroek tot nader order op te schorten. Zo wordt de parkeerruimte in de gemeente gratis ter beschikking gesteld van de inwoners. Onder meer door het grote aantal mensen dat thuiswerkt, is de parkeerdruk sterk toegenomen.

De maatregel past binnen de richtlijnen die werden opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo hoeven inwoners minder afstand af te leggen om van en naar hun wagen te stappen. Bovendien wordt het fysiek contact met de betaalautomaten vermeden, zowel voor inwoners als voor werknemers van het parkeerbedrijf.

Er wordt bekeken om ook na afloop van de coronacrisis het betalend parkeren een tijdlang niet toe te passen. Zo wil de gemeente aan de handelaars alle kansen bieden om hun activiteiten opnieuw op te starten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Kabinet burgemeester Eddy Bevers - 03 866 90 02

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek - kabinet.burgemeester@willebroek.be - www.willebroek.be


Woensdagmarkt gaat voorlopig niet door

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd beslist om de wekelijkse woensdagmarkt voorlopig niet te laten doorgaan.

Tijdens de markt is het bijna onmogelijk om het principe van 'social distancing' (afstand bewaren en sociale contacten vermijden) na te leven. De markt is ook een gebeuren waar verschillende generaties in contact komen met mekaar. Net dat moet vermeden worden. Daarom werd er beslist om de markt in zijn geheel niet te laten doorgaan, ook niet voor kramen die enkel voeding aanbieden. 

We begrijpen dat deze beslissing een impact kan hebben bij zowel marktkramers als bezoekers, maar we zijn ervan overtuigd dat deze maatregel nodig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan en zo de meest kwetsbare personen en de mensen in de zorgsector te beschermen.