Augustus 2018 .tijd:.

 

 

 

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:
 


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Hieronder kan u een lijst vinden van alle wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in Willebroek. 

Aangaande vragen over deze werken kan u zich steeds wenden tot de dienst Openbare Werken, of tot één van de partners van de organisatie Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

 • Op 15 mei is fase 3 van Willebroek Morgen in uitvoering gegaan. Op 16 mei heeft een infomoment plaatsgevonden voor de bewoners en handelaars.  Wie meer te weten wenst te komen over het ontwerp zelf kan hiervoor terecht op deze pagina.  Voor de meest actuele informatie over we werken zelf, dus de fasering, timing, hinder en dergelijke kan best hier even een kijkje nemen.
 • Aanleg KWZI Klein-Willebroek: in samenwerking met Aquafin en Pidpaworden, naar aanleiding van het geplande nieuwe waterzuiveringsstation te Klein-Willebroek, wegenis- en rioleringswerken gepland in de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Schoolstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk te Klein-Willebroek.  De aanleg van het nieuwe waterzuiveringsstation is reeds gestart rond medio juni 2017.  De wegenis- en rioleringswerken zelf volgden vanaf september.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
 • Van 18 mei tot en met 10 oktober voert de Vlaamse Waterweg ingrijpende werken uit ter hoogte van de 'Rupelbrug'.  Als gevolg hiervan zal de brug gedurende twee periodes (08/06-18/07 en 31/07-19/09) volledige afgesloten worden voor alle verkeer, ook voetgangers en fietsers.  Buiten deze periodes geldt enkelrichtingverkeer van Boom naar Willebroek (28/05-07/07 en 20/09-10-10).   Enkel tussen 19/07-30/07 (periode Tomorrowland) wordt de brug tijdelijk terug opengesteld.  Voor fietsers wordt een omleiding langs het veer voorzien tijdens de periodes dat de brug volledig afgesloten wordt.  De frequentie van het veer wordt in deze periodes verhoogd.  Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom. De gemeente Boom zal ook op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken.  Je kan je inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.  Om de mensen nog verder te informeren over de renovatiewerken organiseren De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Boom bovendien een infovergadering. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 9 mei 2018, om 19.30 u, in Schouwburg CC De Steiger, H. Spillemaeckerstraat 9 in Boom.

Geplande wegeniswerken in Willebroek

Hieronder vindt u een lijst met alle werken met eerder lokale impact, gepland door het gemeentebestuur zelf, of haar externe partners:

 • Vanaf de week van 30 juli 2018 wordt gestart met het herstel van het kruispunt Jozef De Blockstraat – Baeckelmansstraat.  Tijdens deze werken zal de verbinding Breendonkstraat-Baeckelmansstraat-Jozef De Blockstraat-Tisseltsesteenweg grotendeels open blijven.  De verbinding richting Brielenbrug (kanaal/Westdijk,…) zal wel afgesloten worden vanaf die week.  De klinkerverharding wordt er vervangen door een verharding in beton.  De werken zelf zullen dus beperkt blijven in tijd, maar de uitharding zal nog een drietal weken duren.  Het einde van de werken en bijhorende omleiding via de Westdijk is dus voorzien tegen 24 augustus.
 • De voetpaden in de Nieuwstraat worden in het najaar van 2018 (augustus-september) heraangelegd nadatPidpa hier voorafgaandelijk haar leidingnet heeft vernieuwd.  Deze werken worden gerealiseerd in juni 2018
 • De vernieuwing van Hinxelaar en Bezelaervelden staat eveneens nog op het programma voor 2018 (najaar).
 • In opdracht van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Willebroek wordt gestart met het grote nieuwbouwproject aan de Akkerlaan en Ringlaan.  In het kader van dit nieuwbouwproject zullen een heel aantal nieuwe zijstraten worden aangelegd, aansluitend op de Akkerlaan.  De voorbereidende werken starten in februari 2018.  Tegen het bouwverlof (juli) zou een eerste fase afgerond moeten zijn.  Na het bouwverlof wordt dan gestart met de individuele bouwprojecten zelf.  Pas als deze afgerond zijn, wordt ook de nieuwe wegenis verder afgewerkt.
Op middellange termijn zijn ook enkele grotere projecten gepland. 

Hierover kan u voor sommige projecten al op een afzonderlijke pagina meer informatie terugvinden:

 • Heraanleg Jozef De Blockstraat: na het bouwverlof van 2018 wordt de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraatdat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande projecten.  Pidpa plant nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Voor dit project wordt momenteel een aannemer aangesteld.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
 • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa zal eveneens een vervolg worden gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijkwaarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraataan bod komen.  Dit project bevindt zich eveneens nagenoeg in uitvoeringsfase.  De werken zullen dus vermoedelijk ook na het bouwverlof van 2018 van start gaan.  Meer informatie hierover wordt weldra gepubliceerd op een afzonderlijke pagina.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.

Op iets langere termijn worden nog meer projecten gepland waaronder:

 • Heraanleg Breendonkstraat: vanaf 2019
 • Heraanleg Bezelaerstraat (deel Mechelsesteenweg - Venusstraat): meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.
 • Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat: meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.
   

Willebroek Morgen fase 3 & 4

 Willebroek Morgen fase 2
Het masterplan

Het gemeentebestuur van Willebroek heeft plannen om in nabije toekomst de verdere realisatie aan te vatten van het masterplan Willebroek Morgen, een project dat al in 2003 van start is gegaan met de gelijknamige wedstrijd voor de herinrichting van het centrum. 

In het verleden werden al enkele deelprojecten van dit masterplan gerealiseerd, meer bepaald de Dendermondsesteenweg (fase 1), de heraanleg van het August Van Landeghemplein en de omgeving van de watertoren (fase 2), de vernieuwde stationsomgeving met voetgangerstunnel onder de spoorweg en tot slot ook de aanpassingen aan de tunnel aan de Guido Gezellestraat (fase 2bis).

De volgende fasen richten zich op de nieuwe ontsluitingsas van het centrum, meer bepaald de Schoolweg (fase 3) en Stationsstraat (fase 4), dus de as gelegen tussen de watertoren en het station.  De ontwerper voor het masterplan, studiebureau Stramien uit Antwerpen, maakte voor deze nieuwe as alvast een eerste voorontwerp op waarvan u hier alvast een overzichtsplan kan downloaden [opgelet: dit plan werd ondertussen aangepast, onderaan vindt u meer recente plannen!].  Hieronder volgt nog wat meer toelichting bij dit ontwerp.

Wat betreft de fasering kan alvast volgende worden meegedeeld.  In de tweede helft van 2016 start normaal gezien, als alles volgens plan verloopt, de realisatie van fase 3.  Deze zal alvast de heraanleg van de Schoolweg, het park aan de bibliotheek en het deel van de Stationsstraat richting de August Van Landeghemstraat omvatten.  Een meer gedetailleerd plan vindt u hier.

 

De laatste fase van het masterplan, fase 4, zal pas in een verdere toekomst worden aangevat.  Hiervoor kan nog geen concrete planning gegeven worden.  Naar het ontwerp toe werden beide fasen echter als een geheel behandeld omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Een detailplan van fase 4 is hier te vinden.

Communicatie

In het kader van de toekomstige herinrichting van de as watertoren-station is het gemeentebestuur sinds augustus 2015 gestart met een uitgebreid communicatietraject om van alle betrokkenen, inwoners, handelaars en bezoekers, te horen wat uw ideeën rond de toekomst van deze as zijn.

Deze webpagina vormt slechts een van de onderdelen binnen het communicatieplan.  Verdere communicatie verloopt onder meer ook via een aantal informatiepanelen die opgesteld staan binnen het projectgebied.  Ook daar kan u als bewoner of bezoeker terecht voor een eerste kennismaking met het ontwerp.  In de loop van september, even voor het afsluiten van het actieve deel van het communicatietraject, zal er langsheen deze panelen nog een wandeling plaatsvinden onder begeleiding van de ontwerper. 

Daarnaast werden er nog een tweetal informatiepunten opgericht, eentje in het Administratief Centrum, een ander in de bibliotheek.  Ook daar kan u terecht voor verdere informatie, maar kan u er ook een kleine brochure afhalen die werd opgesteld naar aanleiding van het voorontwerp.  Deze bevat centraal een invulformulier waar u uw opmerkingen en suggesties met betrekking tot het ontwerp kan neerpennen en dat u vervolgens achter kan laten in een van de ideëenbussen die op deze locaties werden geplaatst.

Via al deze kanalen trachten we zoveel mogelijk gebruikers van de nieuwe as te bereiken om te vernemen welke ideeën u heeft over het ontwerp. 

Over de uitvoering zelf zal pas in latere fase gecommuniceerd worden (omleidingen, hinder,… ).  Hierover is vandaag nog geen concrete informatie gekend.  Na de fase van het voorontwerp zal eerst het definitief ontwerp worden opgemaakt, een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en een aannemer aangesteld.

Het ontwerp

Het ontwerp gaat uit van een drietal basisprincipes.  Deze zijn:

Een vlotte verbinding

De as Schoolweg-Stationsstraat wordt heringericht als ontsluiting voor het centrum en vormt de belangrijkste verbinding met het station en de toekomstige bedrijfsontwikkelingen achter het station.  Door het doorgaande verkeer deels te verleggen kan de A. Van Landeghemstraat in een latere fase als een rustigere winkel-as ontwikkeld worden.

De nieuwe hiërarchie in het wegennet is af te lezen in de materialen: de rijweg van de doortocht en de as Schoolweg–Stationsstraat wordt uitgevoerd in asfalt, in de autoluwe straten, zoals de Guido Gezellestraat, wordt een verharding in betonstraatstenen voorzien.

Fietsers krijgen een veilig en breed dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de scholen en de bibliotheek.  Conflictsituaties worden op deze manier geminimaliseerd.

Een vlotte verbinding

Slimme parkeerplaatsen

De bewoners kunnen hun auto dicht bij de woning parkeren, parallel met het voetpad.  Het aantal parkeerplaatsen over het projectgebied wijzigt niet ten opzichte van de situatie vandaag.  Uit veiligheidsoverwegingen zijn de parkeerplaatsen die dwars stonden op de rijrichting vervangen door langsparkeerplaatsen.

Bezoekersparkings worden zoveel mogelijk gebundeld op twee parkeerpleinen (aan de Schoolweg en het Stationsplein).  Ook achter het station kan in de toekomst nog een nieuwe parking bijkomen.  Aan de Veert is nu reeds een woonerf voorzien met 10 parkeerplaatsen.

Om het gevoel te creëren dat de bibliotheek in een park staat, zijn ter hoogte van het parkplateau geen langsparkeerplaatsen voorzien.  De nieuwe parking voor bezoekers wordt naast de bibliotheek aangelegd

Slimme parkeerplaatsen

Een groene as

Er wordt maximaal ingezet op het behoud van waardevolle bomen.  De Schoolweg-Stationsstraat wordt een groene as die zich onderscheidt door een ononderbroken rij lindebomen.  De laanbomen beschermen de fietsers en verbeteren de omgevingskwaliteit in de straat.  Pleintjes en brede voetpaden worden opgefleurd met meerstammige bomen in vakken met vaste planten.  De oude brouwerijtuin wordt ingericht als een open park.

Een groene as

Binnen het ontwerp kunnen daarnaast een drietal deelgebieden onderscheiden worden. Het gaat om:

Profiel stationsomgevingDe stationsomgeving


 

Het als erfgoed beschermde stationsgebouw vormt het monumentaal eindpunt van de Stationsstraat. Een stationsomgeving is een dynamische omgeving; auto’s, bussen, taxi’s, fiets- en voetgangers krijgen hun plek en worden begeleid om een zo vlot en veilig mogelijke doorstroom te generen.  Met de herinrichting streeft de gemeente naar een versterking van het openbaar mobiliteitsaanbod in en rond Willebroek en de Rupelregio.

Fietsers kunnen langs het fietspad via de nieuwe fietstunnel onder het spoor doorrijden naar de nieuwe fiets-o-strade Een groen rondpunt onder de drie bestaande platanen verdeelt het verkeer richting de Rode Kruisstraat, het parkeerterrein en de Stationsstraat-Schoolweg. Ter hoogte van het Atheneum van Willebroek wordt de Rode Kruisstraat aangelegd als een woonerf.  Een ruime parking met 64 parkeerplaatsen naast de school biedt ook plaats voor activiteiten.  Langs de Stations- en de IJzerenwegstraat zijn er langsparkeerplaatsen voorzien.

Stationsomgeving

Profiel ellipsDe ellips


 

De Schoolweg ligt als een gespannen boog tussen het August Van Landeghemplein, de Stationsstraat en het Stationsplein.  De boog verwijst naar de historische spoorlijn, waarvan het tracé nog steeds zichtbaar is in de vorm van het ellipsvormige bouwblok en de gevelwanden langs de Stationsstraat.  Het ontwerp heeft de ambitie de achterkanten af te werken, de bereikbaarheid te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren.   

De primaire verbinding van het auto- en busverkeer verloopt langs de Schoolweg-Stationsstraat.  De rijweg wordt daarvoor afgestemd op de openbare busdiensten.  De aantakking van aangrenzende straten, zoals de Kerkstraat, de Guido Gezellestraat en de Station-Pastorijstraat wordt aangelegd met een verkeersplateau in beton.  Voetgangers en fietsers kunnen zo met minimale hinder oversteken.  De kruispunten worden plekken van buurtontmoeting door hun kwalitatieve inrichting met zitbanken, meerstammige bomen en vaste planten.

Samen met de Stationsstraat wordt de Guido Gezellestraat als een aantrekkelijk woonerf ingericht. Voor en na de schooluren maken veel fietsers immers gebruik van deze straat om naar het Atheneum te rijden. Langs de zijde van de woningen wordt uitgebreid langsparkeren voor bewoners voorzien.

Ellips

Profiel parkHet nieuwe gemeentepark


 

Ter hoogte van de bibliotheek en de oude Sint-Nikolaasbrouwerij komt een nieuw gemeentepark.  De brouwerij met ast en mout en mouterij had een ommuurde tuin die omgevormd wordt tot een open park met slingerende paden, monumentale bomen, open zitplekken, een leestuin en een terras aan de brouwerij/mouterij.   De bestaande bomen blijven maximaal behouden en worden aangevuld met bloeiende beplanting.  Grote grasvelden bieden plek voor sport en spel en openen interessante perspectieven.

Het park, de brouwerij, de bibliotheek en het atheneum ‘Campus De Vaart’ worden als een stedenbouwkundig ensemble ontworpen.  Vanaf de Jan Helmanstraat tot de Stationsstraat remt een ‘parkplateau’ het verkeer af.  Om dezelfde reden wordt de rijweg daar plaatselijk  versmald naar zes meter breedte (inclusief goten). Ter hoogte van de Jan Helmanstraat zijn er eveneens twee verhoogde bushalten voorzien.

Voor de bibliotheek loopt rood tapijt bestaande uit gebakken klinkers dwars over de Schoolweg en legt zo een verbinding voor voetgangers het tussen park en de bibliotheek.  Automobilisten worden erop attent gemaakt dat hier een fiets- en voetgangersoversteek is. Een verhoogde berm langs de Schoolweg laat het park visueel doorlopen tot aan de bibliotheek en voorkomt sluik parkeren in het park.  Achter de berm ligt een veilig voetpad.

Park

Update 8 november 2017:

Op maandag 20 november volgt ook de onderlaag asfalt in de rest van de Schoolweg.  Deze dag zal de ganse straat bijgevolg opnieuw volledig afgesloten worden voor alle verkeer, en wordt de parking weer één dag onbereikbaar.

Bedoeling is de Schoolweg af te kunnen werken tegen het kerstverlof zodat deze tegen het nieuwe jaar opengesteld kan worden.  Ook het verbindingswegje tussen de Schoolweg en markt zou tegen deze periode afgewerkt moeten raken. 

Na nieuwjaar starten vervolgens de werken in de Stationsstraat.

Los van al deze wegeniswerken zal ook nog het park zelf opnieuw aangelegd worden.  Hiervoor wordt uiteraard het beste plantseizoen afgewacht.  De hinder blijft dan beperkt.  Een lokale omleiding voor fietsers en voetgangers wordt zeker voorzien.

Bovenstaande informatie zal nog verder gedetailleerd worden in volgende updates.  Er volgt eveneens nog een informatievergadering voor de bewoners op 16 mei om 19u in de feestzaal van het gemeentehuis.

Film deze week bij de Kinepolis Group


cinebel bioscoop mechelen


startpagina


 AXA


't Ruimerke ontstoppingsdienst


NMBS - Treinvervoer


De Lijn - Busdiensten


   

 Copyright Eureka - 2002